ประโยชน์การออกแบบผลิตภัณฑ์

ประโยชน์การออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับโลกยุค 4.0

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น มี ประโยชน์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของผู้คนได้เป็นอย่างดีโดยถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดสร้างสรรค์ และทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกมาเป็นสินค้าชิ้นๆนึง ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ สัมผัส และมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยใช้องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีความสอดคล้องกับวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้มีคุณภาพยกระดับการใช้ชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น มีผลดีต่อทางจิตใจและกาย

ประโยชน์การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอะไรบ้าง

สำหรับคุณประโยชน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มีอิทธิพลต่อการประกอบงานเป็นอย่างมาก ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์คำนึงถึงหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันถึงจะออกมาได้อย่างลงตัว ซึ่งในงานแต่ละชิ้นที่ได้สรรค์มานั้นได้ออกมาสู่โลกความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งงานออกแบบนั้นสามารถตอบสนองด้วยคุณประโยชน์ได้ดังนี้

  • ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กร ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง จดจำได้ง่ายและมีความชัดเจนในภาพลักษณ์
  • มีเอกลักษณ์ของตัวสินค้าที่ทำให้รับรู้และสัมผัสที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบออกมา
  • สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์เก่าได้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยได้ดีขึ้นและยังมีประโยชน์ต่อสภาพกายและสภาพใจของผู้คน
  • สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดการขยายตัวทางการตลาดและยังตอบสนองประโยชน์การใช้สอยและความต้องการใหม่ ๆ รวมไปถึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ดีอีกด้วย
  • สรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้และหันมาเพิ่มกำไรในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น อย่างเช่น ลดต้นทุนขั้นตอนในการผลิตหรือลดการใช้วัสดุต่าง ๆ และเพื่อความคุ้มค่าทางตัวผลิตภัณฑ์
  • สามารถทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและยังมีคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่สูงควบคู่ไปด้วยกัน
  • ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่สามารถสื่อสารเข้าถึงไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของโลก

ดังนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรมที่ต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และสามารถผสมผสานประกอบงานได้อย่างลงตัว ซึ่งองค์ประกอบในการผลิตงานนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงใจความหลักของนักออกแบบ และพื้นฐานในการออกแบบ ที่ทำให้นักออกแบบได้สรรค์ได้อย่างมีประโยชน์ของงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ในปัจจุบันมีกระแสรักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติมากขึ้น การออกแบบสินค้าที่ดี จะช่วยให้เรารักษาโลกเราให้ลดมลพิษและมีอายุยืนยาวกับเราไปได้อีกนานๆ และจากกระแสรักษ์โลกนี้ เราสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์/สินค้าของเราได้มากขึ้นอีกด้วย

recycle-product

นโยบายรักษ์โลก กับการออกแบบสินค้า

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในปัจจุบัน ผู้คนมากมายทั่วโลกตื่นตัวกับการใส่ใจดูแลโลกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กร Green Peace, UNESCO หรืออื่นๆ ซึ่งหลายๆประเทศมีนโยบายดูแลแตกต่างกัน เช่น การแยกขยะ การกำจัดขยะ การแยกขวดพลาสติกมารีไซเคิล ต่างๆ เป็นต้น

ถามว่ามีผลกับการออกแบบสินค้าอย่างไร บอกได้เลยว่ามีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม เลยทีเดียว ทางตรงก็คือเราสามารถออกแบบสินค้าให้เอื้อต่อนโยบายเหล่านี้ หรือทำตามนโยบายเหล่านี้ เช่น ถ้าเป็นขวดพลาสติก ก็ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีโลโก้ มีข้อความแสดงชัดเจนว่าทำไปรีไซเคิลได้ หรือทำจากพลาสติกรีไซเคิลเป็นต้น

ส่วนทางอ้อมก็คือ หากเราต้องการมุ่งเน้นการขาย โดยจุดขายเป็นเรื่องการรักษ์โลกแล้วล่ะก็ ทำให้เราได้ลูกค้า unique อีกกลุ่มเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอน ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการรักษาโลก ลูกค้ากลุ่มรักธรรมชาติก็จะอยากซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา เพราะออกแบบให้เอื้ออำนวย และรักษาธรรมชาตินั่นเอง