งานการออกแบบผลิตภัณฑ์

งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีกี่ประเภท แล้วมันต่างกันอย่างไร

งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายแบบ หากยังสงสัย สามารถอ่านได้ที่นี่เกี่ยวกับทฤษฏีและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับในเรื่องตัวเนื้องานแล้วนั้น ยังมีข้อสงสัยมากมายว่า มีทั้งหมดกี่ประเภทกันแน่ แล้วแต่ละอย่างต่างกันอย่างไร

 • งานออกแบบครุภัณฑ์ เป็นการออกแบบสิ่งของที่สามารถใช้สอยได้อย่างทนทาน ต่อการใช้งาน และใช้งานได้ในระยะเวลาที่นาน ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ตู้ เป็นต้น ซึ่งในสิ่งของแต่ละชิ้นได้จัดได้ว่าใช้สอยได้จริง และใช้ได้ในระยะเวลาที่นานเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งานอีกด้วย
 • งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่าง ๆ เป็นการออกแบบในเครื่องใช้สอย ที่สามารถใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น แก้วน้ำ แปรงฟัน ขวด ถังใส่ดอกไม้ ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้สอยต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
 • งานออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้เป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายที่สามารถใช้ได้จริง และยังมีความทนทานที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยในการแต่งกายอีกด้วย
 • งานออกแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ ได้เป็นการออกแบบภาชนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้สอยได้จริง ๆ อย่างเช่นกระเป๋า ขวดน้ำ ตะกร้า กล่อง เป็นต้น ที่สามารถบรรจุของได้และใช้สอยได้อย่างหลากหลายด้วยเช่นกัน
 • งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถออกแบบมาได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบและการใช้สอยที่มีความหลากหลายในกระบวนของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะมีความทนทาน ในการใช้สอยที่ไม่คาดคิดอีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการออกแบบของนักออกแบบอีกด้วย
 • งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์ เป็นเครื่องใช้สอยที่ได้ออกมาเพื่อใช้กับห้องน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และสามารถให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคอีกด้วย
 • งานออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี ได้เป็นการออกแบบที่ยากพอสมควรเพราะต้องคำนึงในองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน งานออกแบบผลิตภัณฑ์รวมไปถึงในการเน้นความสวยงามของการออกแบบและยังให้เกิดประโยชน์สัมพันธ์กับความงามได้อย่างลงตัวอีกด้วย
 • งานออกแบบผลิตเครื่องมือต่าง ๆ เป็นการออกแบบที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยเป็นอย่างมาก และยังสามารถใช้งานได้จริง ๆ อีกด้วยโดยรูปลักษณ์ ลักษณ์ชิ้นงานสามารถเอื้อต่อผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการออกแบบเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่มีคุณภาพที่สูงมากเลยทีเดียว

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการการออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ งานออกแบบนั้นได้มีขอบเขตที่กว้างขวางเป็นอย่างมากที่สุด และยังสามารถแบ่งออกได้หลากหลายลักษณะด้วยกัน นักออกแบบจึงจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้สอยต่าง ๆ และยังรวมไปถึงความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ของงานชิ้นนั้น ๆ อีกด้วย ซึ่งงานออกแบบได้มีหลากหลายประเภทด้วยกันหลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์, ครุภัณฑ์, เครื่องสุขภัณฑ์, เครื่องใช้สอย, เครื่องประดับ อัญมณี , เครื่องแต่งกาย, ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และงานออกแบบผลิตเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น

ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ จริงๆแล้วคืออะไร

ซึ่งจริง ๆ แล้ว เราจะได้แบ่งความหมายออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่คนเรานั้นได้ค้นคว้าออกแบบออกมา หรือประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ให้สามารถดำรงชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการค้นคว้า คิดค้น คิดออกแบบ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่รู้จักวางแผนจัดวางขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุในการประกอบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการนั้น ๆ โดยให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของวัสดุ ลักษณะรูปแบบ และติดตามความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้จัดทำขึ้นมาและเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา โดยนักออกแบบ

ปัจจัยที่ได้เกี่ยวข้องใน งานการออกแบบผลิตภัณฑ์

 • การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้เป็นการออกแบบที่ได้เน้นไปทางประโยชน์ในการใช้สอยและในตัวของคุณภาพที่ดี ผลออกมาที่ได้คือมีความพึงพอใจในคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่สูง
 • การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต ได้เป็นการออกแบบที่ได้ออกแบบสอดคล้องกับวัสดุ ในการทำการผลิต ซึ่งได้มีหลากหลายกัน ยกตัวอย่างเช่น วัสดุที่มีคุณสมบัติรักโลกหรือประเภทความยั่งยืนของวัสดุนั้น ๆ
 • การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค ได้เป็นการออกแบบที่ได้ทำตามความต้องการของผู้บริโภค ที่มีความสอดคล้องใกล้เคียงอย่างมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม รูปลักษณ์หรือวัสดุในการผลิต
 • การออกแบบที่มีคุณค่าทางความสวยงาม ได้เป็นการออกแบบที่เน้นไปทางคุณค่าความสวยงามของตัวงามผลิต และยังเป็นคุณค่าทางจิตใจอีกด้งบ