ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา

ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของตัวผลิตภัณฑ์ ที่ได้มีความแตกต่างไปจากเดิม อย่างเช่น การออกแบบขวดน้ำให้มีรูปร่างที่เหมือนกับบอลลูน เป็นต้น ซึ่งได้เป็นการออกแบบใหม่หรือคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่กับอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมนั้นเอง สำหรับออกแบบ ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มีการแพร่หลายในประเทศหรือการเปิดเผยข้อมูล สาระสำคัญต่าง ๆ หรือรายละเอียดมากมายในเอกสารมากนัก

ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา เกิดขึ้นได้อย่างไร

สำหรับงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ปรากฏอยู่ทั่ว ๆ ไปที่เราได้เห็นกันนั้น เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบทุก ๆ คน ซึ่งสามารถออกแบบและสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้และยังมีความแตกต่างจากเดิมหรือการปรับปรุงปรุงแต่งจากเดิม โดยนักออกแบบได้รับอิทธิพลจากรูปทรงทั้ง 2 รูปทรงด้วยกัน ดังนี้

  • รูปทรงที่มาจากธรรมชาติ เนื่องจากว่าธรรมชาตินั้นได้มีความสำคัญอย่างมากต่อมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย และที่ได้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ อย่างเช่น สม ฝน แสงแดด คลื่น ฟ้าร้อง พายุ ก็ตาม โดยนักออกแบบนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้ในแง่มุมที่แตกต่างกันไป ตามความสุนทรีของนักออกแบบ ให้ถ่ายทอดความคิดในการออกแบบให้ออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์และให้ประโยชน์ในการใช้สอยได้ทางกายและใจ
  • รูปทรงที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นมา ที่ได้มีอิทธิพลต่อการออกแบบเป็นอย่างมากที่สามารถก่อให้เกิดความคิดที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มคนได้เป็นอย่างดี และรวมไปถึงแรงบันดาลใจอย่างหลากหลายได้เป็นอย่างมาก เช่น การออกแบบอาคารบ้านเรือน สิ่งของใช้สอยต่าง ๆ ที่ได้มีรูปทรงหลากหลาย และส่วนมากนั้นได้มีลักษณะที่คนเราได้รู้กันทั่วไปที่ได้ผสมกับวัสดุที่ออกมาได้มีประโยชน์มากกว่าเดิม

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

อย่างไรก็ตาม ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ได้เป็นการออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นขึ้นมาใหม่หรือเป็นการปรับปรุงให้เกิดขึ้นมาใหม่ก็ตาม ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้ผลิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม ก็ได้เป็นการออกแบบรูปทรงที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางธรรมชาติและทางความคิดสร้างขึ้นของมนุษย์ด้วยกัน และทำให้ได้ตอบสนองความต้องการด้านใดด้านหนึ่งในการออกแบบ